Filmová a televizní tvorba

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o tvorbu, produkci a prezentaci filmů, rozhlasových a televizních pořadů a o počítačovou animaci a další typy multimediálních děl. Studenti jsou připravováni pro široké spektrum činností ve výrobních štábech produkujících taková díla, tak aby dokázali pracovat na audiovizuálním díle od etapy přípravných prací, přes jeho realizaci až po jeho postprodukční zpracování a prezentaci.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. - součástí přijímacího řízení je talentová zkouška.

Charakteristika vzdělávacího programu

Studenti se seznámí s uměleckými východisky AV tvorby (dějiny umění, dějiny filmu, estetika obrazu a zvuku) a jejich aplikací na tvorbu (scenáristika). V předmětu Filmová produkce se naučí vše potřebné z oblasti úřední korespondence, administrativy, účetnictví a organizačního zajištění práce filmového štábu. Velký podíl ve výuce mají studiové praxe, ve kterých se v malých skupinách naučí používat studiovou techniku, software ke zpracování zvuku i obrazu. Těmto cvičením předchází seznámení s principy AV zařízení a digitálních technologií. Studenti se také naučí pracovat se softwarem pro počítačovou grafiku a animaci. Ve všeobecně-vzdělávací části studia je kladen důraz na kvalitní zvládnutí základních znalostí českého jazyka a literatury, matematiky a přírodních věd, komunikace v angličtině a na schopnost optimálního využívání ICT pro studium i praktické úkoly. Studenti jsou vedeni k zodpovědné samostatné a zvláště týmové práci. Svou práci se učí prezentovat a obhajovat v rámci ročníkových (klauzurních) projektů už od prvního ročníků. Součástí výuky jsou exteriérová cvičení zaměřená na výtvarnou, fotografickou a televizní tvorbu. S praxí jsou studenti seznamováni při exkurzích a besedách, při týdenní stáži v ČT a prostřednictvím výuky odborníků z praxe.

Pracovní uplatnění absolventa

Absolventi oboru FTT mohou pracovat ve výrobních štábech televizních, filmových, rozhlasových a reklamních společností na pozicích jako asistent produkce, asistent režie, mistr zvuku, skript apod., v divadlech a dalších kulturních institucích jako dramaturgičtí pracovníci, inspicienti apod. nebo pokračovat ve vysokoškolském studiu.