Technické lyceum

(78–42–M/01 Technické lyceum)

Obor je určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku, informatiku, techniku a technologie, kteří se chtějí dobře připravit pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů.
Zaměření studia (cíle oboru):

  • rozvoj schopnosti porozumět přírodním zákonům a jevům, aplikovat teoretické poznatky při řešení praktických problémů, ovládat základní experimentální metody a postupy, matematizovat reálnou situaci a řešit problémy tvůrčím způsobem,
  • rozvoj prostorové představivosti a zvládnutí softwaru pro počítačové kreslení a modelování (AutoCAD),
  • rozvoj schopnosti využívat účelně výpočetní techniku pro získávání informací, ale i pro řešení technických úkolů.
  • vytvoření širokého přehledu v oblasti technických věd a technologií, pochopení vazeb mezi matematikou, přírodními vědami a technologiemi a technikou,
  • rozvoj schopnosti práce se zdroji informací a schopnosti samostatného studia,
  • rozvoj schopnosti prezentovat různými způsoby výsledky své práce.

Absolventi oboru pokračují ve studiu na vysokých školách, nejčastěji na ČVUT – fakultách stavební, strojní, elektrotechnické, fakultě informačních technologií, fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství, dále na VŠCHT, na přírodovědecké fakultě a matematicko-fyzikální fakultě UK, ale i na ČZU, VŠE, lékařské fakultě UK a dalších univerzitách.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Studium je 4 leté v denní formě.

Záznam živého vysílání "Soboty s technickým lyceem online" 5.12.2020

Co o Panské říkají sami její absolventi